Vanzelfsprekend bestaan er verschillende Vlaamse en internationale luchtvaartorganisaties. In het kader van VVMV vzw beperken we ons hier tot deze organisaties die van belang zijn voor het motorvliegen.

 

Vlaams: VCL

De Vlaamse Cluster van Luchtsporten vzw. (VCL vzw) is een federatie (cluster) en werd opgericht in het kader van het Vlaamse sportdecreet van 13 juli 2001 (Vlaams ministerie van Sport en Cultuur) door de Liga van Vlaamse zweefvliegclubs (LVZC) en de Vereniging voor Modelluchtvaartsport (VML). Het Vlaamse decreet van 13 juli 2001 werd ondertussen vervangen door een nieuw exemplaar dat in werking trad op 1 juli 2016.

Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen en het vervullen van de basistaken zijn de voornaamste taken van VCL. Zij vormen de essentie in de erkenning van de cluster van luchtsporten en zijn leden. VCL ontvangt een beperkte subsidie voor de uitvoering van deze taken. In overeenstemming met het Vlaamse decreet kan er slechts 1 cluster erkend worden voor de discipline luchtsporten. Sedert 1 januari 2012 is VVMV vzw werkend lid van VCL.

Binnen het kader van VCL dient VVMV vzw hiervoor een aantal basistaken te vervullen alsook de verplichte sportverzekering ten behoeve van de sportieve vrijetijdsbeoefenaars (= zo benoemt het decreet de individuele beoefenaars van de discipline in een cluster) in overeenstemming met het decreet en het besluit te onderschrijven en aan te bieden.

Nuttige documenten

Organigram

Het volgende organigram toont de verbanden tussen de Vlaamse overheid, VCL en VVMV vzw.

 VCLOrganigram

Nationaal: BFL

De Belgische Federatie voor de Luchtvaart (BFL) behartigt de luchtvaartbelangen van alle Belgische motorvliegclubs en piloten. Sedert april 2011 maakt VVMV vzw deel uit van BFL als onafhankelijk lid. Eind 2013 beslisten de Vlaamse motorvliegclubs om via VVMV vzw vanaf 2014 allemaal individueel het lidmaatschap BFL aan te gaan. 2 x per jaar heeft BFL een onderhoud met DGLV. Belangrijke luchtvaartzaken worden telkens besproken. Indien nodig worden meerdere gesprekken gehouden over gespecialiseerde onderwerpen, o.a. ATO, DTO, e-SRS, enz. Iedere motorvliegtuigliefhebber kan via zijn vliegclub naar BFL vragen, informatie, verzoeken enz. te formuleren. BFL doet al het nodige om dit te bespreken bij het DGLV.

Organigram

Het volgende organigram toont de verbanden tussen de BFL en VVMV vzw

BLFOrganigram

Nationaal: AOPA, Belgium

AOPA Belgium

Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA) is een zeer gekende organisatie van vliegtuigeigenaars. Jammer genoeg zijn de activiteiten in België eerder beperkt.

Internationaal: EAS

EASEurope Airsports (EAS) is een privaat organisatie en heeft als voornaamste doelstellingen het behartigen van luchtvaart- en luchtsportbelangen. Deze organisatie oefent haar invloed uit dank zij een permanente zetel bij EASA, die alle wetteksten ontwerpt m.b.t. de Europese luchtvaart, die door de Europese commissie worden goedgekeurd.. Het belang van de EAS zetel bij EASA valt dan ook niet te onderschatten.

Internationaal: FAI

FAIFédération Aéronautique Internationale (FAI) is de internationale organisatie die alle luchtvaartsporten overkoepelt. VVMV vzw onderhoudt rechtstreekse contacten met FAI doch is heden geen lid van FAI. FAI is zonder meer de autoriteit van luchtsporten wereldwijd. In het hoofstuk sport gaan we dieper in op enkele aspecten van de afdeling  "motorvliegsport".

Internationaal: AOPA

AOPA International
AOPA Logos Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA) is een wereldwijd verspreide organisatie van vliegtuigeigenaars en behartigt heel wat luchtvaart- en pilotenbelangen. Vooral in Amerika is deze organisatie bijzonder invloedrijk. Er is ook een afdeling van AOPA in Europa en sub afdelingen in verschillende landen van Europa.