Antidoping

De Vereniging Vlaamse MotorVliegclubs vzw streeft in het kader van haar opdracht “medisch verantwoorde sportbeoefening” naar een dopingvrije luchtsport en wenst zich aan te sluiten bij de antidoping policy van de FAI.

Via deze link: wada_2015_prohibited_list_en_1_.pdf kan je de lijst met verboden producten raadplegen.

Via onderstaande links vind je alle nodige info omtrent doping voor zowel breedtesporters als elitesporters:

http://www.fai.org/cimp-anti-doping-programme

https://www.wada-ama.org

http://www.dopinglijn.be

 

Antidopingreglement in het Vlaamse Gewest

 

Door het uitvoeringsbesluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Overheid, zijn de richtlijnen van heet W(orld) A(nti) D(oping) A(gency) van toepassing. Hierbij wordt verwezen naar het decreet van 25 mei 2012 en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 dat dit decreet wijzigt.

Denk niet te snel dat deze regels “ver van uw bed” zijn; het tegendeel is waar: de antidopingregels gelden niet alleen voor elitesporters die aan nationale en internationale wedstrijden deelnemen en hun “Whereabouts” moeten aangeven. Zij zijn tevens van kracht voor elke sportbeoefenaar en elke begeleider in alle sportverenigingen, en ook de piloten die louter hun vrije tijd een sportieve invulling geven, met andere woorden het overgrote deel van de piloten en instructeurs die lid zijn van een vliegclub, dienen deze regels na te leven en steeds bereid te zijn om een controle te ondergaan.

Hierna volgt een summiere samenvatting van de antidopingwet, het wijzigende besluit van de Vlaamse regering en het uitvoeringsbesluit. Voor meer gedetailleerde info verwijs ik naar de wetteksten ter zake. 

Wie mag controleren?
Het NADO-VL, dat staat voor Nationale Anti Doping Organisatie Vlaanderen, kan elke sporter controleren tijdens of buiten competitie (zie www.dopinglijn.be). De controles verlopen volgens vastgelegde procedures (zie www.dopinglijn.be). Sancties bij dopingmisbruiken kunnen variëren: sportieve schorsing en/of geldboetes die tot 25.000 euro kunnen oplopen.

Wat mag niet?
Er zijn 10 uitdrukkelijk verboden dopingpraktijken voor sporters en begeleiders:

1)      aanwezigheid van verboden stoffen in het lichaam

2)      gebruik of poging tot gebruik van verboden stoffen

3)      in het bezit zijn van verboden stoffen

4)      fraude of poging tot fraude bij dopingcontroles

5)      handel in verboden stoffen en methodes

6)      weigeren of ontwijken van een dopingcontrole

7)      verboden stoffen toedienen of pogen toe te dienen

8)      betrokken zijn bij dopingpraktijken of aanzetten tot het niet naleven van het antidopingreglement

9)      drie verzuimde aangiftes of gemiste controles binnen de 12 maanden

10)   samenwerken met personen die voor dopingpraktijken werden veroordeeld.

Verboden stoffen

Een woordje uitleg bij “verboden stoffen”: een overzicht staat op de lijst van het WADA (zie www.dopinglijn.be). Er zijn stoffen die altijd verboden zijn, andere enkel in een wedstrijd en nog andere in bepaalde sporten. Let op: sommige komen ook voor in geneesmiddelen die zonder voorschrift te verkrijgen zijn (vb neusspray …) of in voedingssupplementen. Het is dus aangewezen de bijsluiter te raadplegen.

Gebruik van geneesmiddelen, zelfs op voorschrift van een dokter, is aan meerderjarige sporters slechts toegelaten in geval van “Therapeutic Use Exemption”; in het Nederlands: TTN (toestemming wegens therapeutische noodzaak). Voor minderjarigen volstaat een medisch attest.

Wat moet u doen bij controle?

Hoewel wij verwachten dat de motorvliegsport slechts uitzonderlijk betrokken zal zijn in dopingcontroles, moet toch worden benadrukt dat de antidopingwet ook geldt voor de recreanten-piloten. Controle is dus niet uitgesloten.

Weiger de controle niet; meldt desgevallend het gebruik van medicatie, vraag zo nodig een TTN aan. Het nodige formulier hiervoor staat op www.dopinglijn.be en vul je samen met je huisarts in. Elitesporters (vb internationale acropiloten) dienen dit voorafgaandelijk te doen.