1. Piloot sportverzekering VVMV volgens normen van het sportdecreet & -besluit.

In overeenstemming met het Vlaams decreet van 13 juli 2001 en het Vlaams besluit van 5 december 2008 biedt VVMV  een sportverzekering aan ter bescherming van de sportieve vrijetijdsbeoefenaars die zij vertegenwoordigen. Deze sportverzekering voldoet aan alle door de Vlaamse regering gestelde minimumvoorwaarden. Het betreft hier een verzekeringspolis die zowel een deel lichamelijke ongevallen als een deel burgerlijke aansprakelijkheid verzekert. De volledige minimale voorwaarden staan vermeld in bijlage VII van het besluit van 5 december 2008.

Samenvatting dekking burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden :

5.000.000 EUR per schadegeval voor lichamelijke schade :
       met sublimiet : 2 500 000 euro lichamelijke schade per slachtoffer.

620 000 EUR per schadegeval voor stoffelijke schade.
 

Toelichting : deze dekkingen BA zijn suppletief ten opzichte van de reeds verplichte afgesloten vliegtuigverzekering
(conform REGL EC 785/2004) waarmee wordt gevlogen.

 Samenvatting dekking lichamelijke ongevallen :

 • 8.500 EUR ingeval van overlijden.
 • 35.000 EUR ingeval van blijvende invaliditeit (geldig tot en met 65 jaar).
 • 30 EUR per dag (maximum 24 maanden) voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid (geldig tot en met 65 jaar) indien geen andere vergoeding krachtens de wetgeving.
 • Medische kosten (maximum 24 maanden) terugbetaling verschil met terugbetaling RIZIV (enkel erkende prestaties).
 • Tandprothese : 125 EUR maximum per tand. (maximum 500 EUR per ongeval en per slachtoffer).
 • Vervoerskosten als voorzien in de wet op de arbeidsongevallen verzekering.
 • OPTIONELE WAARBORGEN :
  Vanaf 01 april 2015 kan je extra waarborg schijven (maximaal 3) ondertekenen voor overlijden, invaliditeit en medische kosten. Per schijf betekent dit 25 000€ overlijden en 25 000€ invaliditeit +
  2 500€ medische kosten.

Belangrijke verschillen met de klassieke pilootverzekeringen :

De klassieke pilootverzekeringen zijn meestal verzekeringen afgesloten door de vliegclubs voor een toestel.
Dit type verzekering heeft als voordeel dat ze vrij goedkoop zijn doch heeft als nadeel dat ze meestal alleen de vliegactiviteit zelf waarborgen.

 •  de piloot die links zit, onafhankelijk wie, is verzekert tijdens het vliegen.

DeVVMV piloot sportverzekering is een collectieve verzekering, doch beschouwd de ondertekenaars als individueel gepersonaliseerde verzekerden, dewelke dekking voorziet tijdens het beoefenen van zijn sport, motorvliegen in casu bij VVMV. Prijs/kwaliteit in acht genomen is deze sportverzekering een waardevole verzekering. De sportverzekering biedt dekking aan :

 • bij het beoefenen van de motorvlieg-sport/vrijetijdsbesteding.
 • als piloot of als passagier in een toestel overeenkomstig de persoonlijke vliegvergunning.
 • in elk vliegtuig (tot 2700 kg) , ook niet clubvliegtuigen overeenkomstig de persoonlijke vliegvergunning.
 • op de grond / op het luchtvaartterrein.
 • in de vliegclub.
 • tijdens clubactiviteiten.
 • bij verplaatsingen langs de kortste weg van thuis naar de vliegclub en terug.  
 • bij tijdelijke arbeidsongeschikheid en bij medische kosten.
 • de toegelaten gebruiken zijn zowel privé als commercieel die binnen het normale gebruik van de aangesloten vliegclubs vallen, met uitsluiting van aerobatics, paradropping, sproei en aanverwante (landbouw)vluchten. Scholing, luchtdopen, slepen van zwevers zijn toegelaten. 
 • vanaf 01 april 2015 zijn zweefvliegen en ballonvaren (zowel gasballon als warme lucht ballon) gratis toegevoegd aan deze VVMV piloot sportverzekering indien je van deze luchtsporten de licentie bezit. Wel benadrukken we dat je geen VVMV piloot sportverzekering kan onderschrijven zonder licentie ULM-, helikopter- of vliegtuigpiloot.
 • SPECIAAL aan de VVMV piloot sportverzekering, het piramide systeem :
  Het principe van het piramide systeem is eenvoudig, wie verzekerd is voor het hoogste risico is eveneens verzekerd voor de lagere gerangschikte risico's aangezien je slechts 1 luchtsport kan beoefenen op hetzelfde tijdstip. Er worden 3 risico niveau's gehanteerd.
  Het hoogste risico is de categorie ULM : U bent verzekerd voor ULM + Helikopter + ballon + Motorvliegen + zweven.
  Het midden risico is helikopter : U bent verzekerd voor Helikopter + ballon + Motorvliegen + zweven.
  Het laagste risico is motorvliegen : U bent verzekerd voor ballon + Motorvliegen + zweven.
  Vanzelfsprekend dient u in het bezit te zijn van een geldige vergunning van de betreffende luchtsport.
  Motorvliegen = Tot MTOW 2700 kg, SEP, 5 pax + piloot.
   

Een volledig persoonlijke vliegverzekering biedt de mogelijkheden om allerlei waarborgen op te nemen in de polis op maat van uw persoonlijke wensen. De keerzijde van deze medaille is de prijs. Polissen volgens dit type zijn vrij duur en worden meestal afgesloten omwille van specifieke redenen.

Verschil met de BA instructeur polis.

Regelmatig wordt de vraag gesteld of de sportverzekering ook geldig is en onderschreven kan worden door een instructeur. Het antwoord is duidelijk, ja. Echter beide verzekeringen waarborgen niet hetzelfde, ze zijn complementair maar niet hetzelfde.

De sportverzekering waarborgt GEEN aansprakelijkheid als instructeur. Met een sportverzekering wordt de instructeur als piloot beschouwd. De aansprakelijkheid van de instructeur aan boord valt onder de polis van het toestel EN onder de suppletieve dekking welke voorzien is onder de polis van VVMV.  

De BA instructeur dekt de extracontractuele aansprakelijkheid van een instructeur in geval van bijvoorbeeld gebrekkige opleiding, met uitzondering van een zware fout. Het waarborgt de instructeur voor de opleiding die hij verzorgt. Niet te vergeten dat aansprakelijkheid steeds een materie van fout, oorzaak en oorzakelijk verband blijft.  De BA instructeur dekt bv eveneens de instructeur wanneer de leerling een solovlucht maakt. Dit laatste wordt nooit gedekt met de sportverzekering.

Voorlopig biedt VVMV geen polis aan BA instructeur.

2. Optionele verzekering, rechtsbijstand piloot/instructeur. 

Totaal losstaand van de sportverzekering biedt VVMV aan haar leden eveneens een verzekering rechtsbijstand aan.
Deze polis verzekert de advocaatkosten in geval van juridische geschillen tijdens rechtzaken maar ook in geschillen met luchtvaartinstanties.

Dekking:

 • 40.000 EUR maximale tussenkomst voor burgerlijk verhaal, verdediging in strafzaken, rechtsbijstand vliegvergunning en administratieve rechtsbijstand voor zover het schadegeval zich heeft voorgedaan in Europa of in de landen die grenzen aan de Middellandse Zee. Voor schadegevallen die zich buiten dit gebied voordoen bedraagt de maximale tussenkomst 7.500 EUR.
 • 7.500 EUR maximale tussenkomst voor Contractuele geschillen* met de verzekeraars BA, Leven en invaliditeit en ‘huurcontracten vliegtuig’ behalve voor de expertises die uitgevoerd dienen te worden binnen deze dekking. De expertisekosten zijn gedekt tot maximaal 2.500 EUR.
  *minimum geschil 500 EUR

 3. Algemene nuttige informatie.

 • de verzekeringen treden in werking op de dag waarop VVMV uw betaling ontvangt op haar bankrekening.
 • de dag van ontvangst van uw betaling bij VVMV bepaalt uw leeftijd.
 • vanaf 2014 lopen de piloot sportverzekeringspolissen vanaf 1 april tot 31 maart van het volgende kalenderjaar ongeacht het tijdstip wanneer u deze aankoopt. Nieuwe leden die een piloot sportverzekering nemen in de periode januari tot maart zijn verzekerd vanaf de dag van de ontvangst van hun betaling op de VVMV vzw rekening tot aan de vervaldag van hun lidmaatschap.
 • wie een ULM premie betaalt is tevens verzekert voor het vliegen met een helikopter en motorvliegtuig waarvoor men een vergunning heeft. In de andere richting is u niet verzekert.
 • wie een helikopter premie betaalt is tevens verzekert voor het vliegen met een motorvliegtuig waarvoor men een vergunning heeft. In de andere richting is u niet verzekert.
 • VVMV zal in de toekomst en in samenwerking met de verzekeraars de polissen verder optimaliseren. VVMV denk hierbij aan het verhogen van de dekkingswaarden bij lichamelijke ongevallen. 
 • voor bijkomende informatie kan u steeds contact opnemen met de VVMV verantwoordelijke binnen uw vliegclub. Eveneens kan u een e-mail sturen naar info@vvmv.be
 • Alle verzekeringsinformatie hier vermeld is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

4. In geval van bijkomende specifieke vragen.

 • Formuleer uw specifieke vraag / vragen per e-mail naar onze verzekeringsexpert in dit domein.

              hilde.van.reybroeck@belgibo.be

5. Aangifte van schadegevallen.

Neem contact op met onze verzekeringsexpert bij FinServe, telefonisch  03.247.58.54 of per  e-mail.

   hilde.van.reybroeck@belgibo.be